Kvalita sociálnych služieb

Manažment kvality

Zmena zákona o sociálnych službách poskytovateľom sociálnych služieb určuje povinnosť dodržiavania podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby. Systém implementácie podmienok kvality je súbor opatrení a postupov pre zabezpečenie realizácie podmienok kvality podľa zákona o sociálnych službách v našom zariadení.

Zmysel zavedenia manažérskeho systému kvality

Hlavným cieľom je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb klientom prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov so zameraním na spokojnosť klientov, uspokojovanie ich požiadaviek a potrieb, neustále zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a modernizácia zariadenia. Priebežne sa tiež hodnotí plnenie stanovených merateľných a termínovaných cieľov kvality. Zamestnanci pracujú podľa určených postupov, v ktorých sú jasne určené zodpovednosti a právomoci. Klienti sú pri poskytovaní sociálnych služieb rovnocennými partnermi so zamestnancami zariadenia ako s poskytovateľmi služieb. Spokojnosť klientov a ich rodinných príslušníkov s poskytovanými službami sa pravidelne monitoruje.

Politika kvality

Zariadenie pre seniorov v Trnave zabezpečuje kvalitu svojich služieb prostredníctvom kvalifikovaného personálu interdisciplinárného tímu, ktorý uplatňuje profesionálny a individuálne orientovaný prístup voči svojím klientom a ich potrebám.

Strategická vízia

Víziou je byť zariadením, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli poskytovaným sociálnym službám a inovatívnym aktivitám, ale aj kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu prístupu našich zamestnancov k prijímateľom sociálnych služieb a presadzovaniu partnerského prístupu, ktorý vedie prijímateľa sociálnych služieb k spoluzodpovednosti a spolurozhodovaniu.