Najčastejšie otázky2023-11-23T22:22:13+01:00
Aká je čakacia doba pre prijatie do Vášho zariadenia?2023-12-04T13:50:31+01:00

Čakacia doba pre prijatie do nášho zariadenia je závislá od toho či je kapacita zariadenia naplnená. V prípade ak máme voľné miesta a záujemca spĺňa podmienky prijatia ( dovŕšenie dôchodkového veku, stupeň odkázanosti minimálne IV ), je možné umiestnenie záujemcu do jedného mesiaca. V prípade ak je naplnená kapacita nášho zariadenia je záujemca zapísaný do poradovníka čakateľov. Umiestnenie záujemcu z poradovníka čakateľov je závislé od uvoľnenia miesta v zariadení. Toto časové obdobie preto nie je možné určiť.

Pre koho je služba určená?2023-12-04T13:49:32+01:00

Podľa zákona 448/2008 §35 sa v zariadení pre seniorov poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Poskytujete odľahčovaciu službu?2023-12-04T13:43:09+01:00

Áno, poskytujeme.

Prijímate záujemcov ktorí nemajú trvalé bydlisko v Trnave?2023-12-04T13:43:38+01:00

Áno, prijímame.

Je možnosť využiť jednolôžkovú izbu?2023-12-04T13:45:04+01:00

V zariadení máme jednolôžkové, dvojlôžkové a trojlôžkové izby. Na ubytovanie klienta do jednolôžkovej izby vedieme poradovník čakateľov, nakoľko je o tento typ izby veľký záujem. Možné využitie jednolôžkovej izby u nás v zariadení je, ale čakacia doba na túto izbu je rok a viac.

Aká je Vaša cieľová skupina?2024-04-09T13:57:26+02:00

Podľa zákona 448/2008 §35 sa v zariadení pre seniorov poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Aké aktivity organizujete?2024-04-09T13:55:28+02:00

Niekoľko krát do roka organizujeme podujatia ako sú Tradičný jarmok, Deň otvorených dverí, Garden párty, Langošmánia a podobne. Tieto podujatia sú nie len spestrením dňa našich
seniorov, ale taktiež ich podporujú v spájaní generácií, socializácii a v kultúrnom vyžití.
V priestoroch zariadenia majú klienti pravidelné aktivity podľa harmonogramu. Medzi tieto
aktivity patrí napríklad bingo, canisterapia, floramobil, cvičenie, tréning pamäte, tvorivé
dielne, spoločenské zábavy, pečenie a iné.

Kde sídlite?2023-12-04T13:46:38+01:00

Adresa: T. Vansovej č. 5, 917 01 Trnava
Telefón: 033 / 32 36 710
mail: info@zps.trnava.sk

Aké sú podmienky prijatia?2023-12-04T13:47:29+01:00

Pokiaľ fyzická osoba spĺňa dané podmienky je potrebné pred nástupom do Zariadenia pre seniorov doručiť nasledovné dokumenty:

 1. Súhlas primátora k poskytovaniu služieb v zariadení vybavuje MsÚ
 2. Právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu do Zariadenia pre seniorov(v prípade, ak je žiadateľ prijatý v zmysle § 8 ods. 8 zákona o sociálnych službách v z.n.p., sa rozhodnutie doloží dodatočne)
 3. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – vyplní a podpisuje žiadateľ(doručuje na MsÚ).
 4. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – vyplní a podpisuje žiadateľ (zabezpečuje ZpS).
 5. V prípade, že sa žiadateľ nedokáže podpísať, vyžiadať potvrdenie od lekára, že vzhľadom k zdravotnému stavu nie je schopný podpisu.
 6. Rozhodnutie o aktuálnej výške dôchodku zo sociálnej poisťovne, ak rozhodnutie nemá, je potrebné doložiť potvrdenie o výške dôchodku. Taktiež aj spoločne posudzovaných osôb.
 7. Potvrdenie z ÚPSVaR, že žiadateľ poberá, resp. nepoberá dávku v hmotnej núdzi, ak poberá vyčísliť mesačnú dávku –v prípade nízkeho dôchodku cca 300 eur.
 8. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu s overeným podpisom, tlačivo sa nepodáva, ak sa klient nedokáže podpísať, z dôvodu svojho zdravotného stavu.
 9. Potvrdenie od obvodného lekára, že žiadateľ netrpí infekčným ochorením.
 10. V prípade, že žiadateľ nemá dostatočný príjem na zaplatenie úhrady za SS, tlačivo „Čestné vyhlásenie o príjme fyzickej osoby“ vyplní osoba, ktorá bude úhradu za žiadateľa doplácať do plnej výšky úhrady za poskytovanú SS.
 11. Tlačivo „autobiografický portrét“ – vyplní príbuzná osoba žiadateľa.
 12. Tlačivo „Hlásenie o prijatí do Zariadenia pre seniorov v Trnave“ s overeným podpisom, aby dôchodok žiadateľa bol doručovaný hromadným poukazom do Zariadenia (podľa voľby žiadateľa).
 13. Žiadateľ sa môže rozhodnúť či zostáva v evidencii svojho obvodného lekára, alebo chce prejsť do starostlivosti obvodného lekára zariadenia.
 14. Ak klient je zbavený svojprávnosti, musí príbuzný klienta resp. jeho opatrovník doložiť právoplatné rozhodnutie zo súdu o opatrovníctve, pričom toto rozhodnutie
  sa doloží do spisovej dokumentácie klienta.
Aká je úhrada za sociálnu službu?2023-12-04T13:48:07+01:00

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 401 Mesta Trnava sa úhrada za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení pre seniorov v Trnave líši v závislosti od počtu dní daného mesiaca a poberanej stravy klienta. V prípade klienta, ktorý potrebuje diabetickú stravu je mesačná platba ( 30 dní ) 589 EUR. V prípade poberanie racionálnej stravy ( klasickej ) je mesačná platba 562 EUR: .

Go to Top