Motto

Milovať ľudí je krásne, ale milovať tých, ktorým život vtisol znak staroby, potrebuje ľudí úprimného a dobrého srdca.

Zariadenie pre seniorov v Trnave

História Zariadenia pre seniorov v Trnave siaha až do roku 1986, kedy bola budova daná do užívania, pôvodne ako domov penzión pre dôchodcov s kapacitou 150 miest, z toho 44 bolo určených pre penzión a 106 pre domov dôchodcov. Vzhľadom na potreby občanov žijúcich v tomto regióne a vzhľadom na zhoršujúci sa zdravotný stav obyvateľov už žijúcich v domove penzióne pre dôchodcov, bol v roku 2000 reprofilizovaný na domov dôchodcov s kapacitou 150 miest.
V roku 2009 došlo k zmene názvu organizácie (domov dôchodcov) na Zariadenie pre seniorov v Trnave.

Zariadenie pre seniorov v Trnave je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriaďovateľom ktorej je mesto Trnava. Štatutárnym zástupcom zariadenia je riaditeľka.

V Zariadení pre seniorov v Trnave sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe:

a) ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo

b) ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov (§ 35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Komplex zariadenia tvoria dve trojposchodové budovy prepojené prízemnou stravovacou časťou. V zariadení pre seniorov je päť spoločenských miestností, z ktorých jedna je využívaná ako kaplnka. V nej je zriadený i svätostánok. Sväté omše sa konajú každú sobotu s platnosťou na nedeľu a v prikázaný sviatok.
Klienti sú ubytovaní v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách, niekoľkí klienti bývajú traja. Každá izba má svoje sociálne zariadenie. V niektorých je to sprchovací kút a osobitne toaleta, v niektorých je kúpeľňa s vaňou, z ktorej sa vchádza na toaletu.

Výška úhrady

Za sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov je stanovená Všeobecne záväzným nariadením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava (ďalej len VZN) č. 401 a v súčasnosti sa pohybuje v rozpätí od 562,00 € do 589,00 € mesačne (mesiac – 30 dní), v závislosti od druhu poberanej stravy. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima, čo v súčasnosti predstavuje 67,22 €. Úhrada za poskytovanie služieb sa stanovuje v úhrnnej mesačnej čiastke, ktorá sa skladá z úhrady za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti. Medzi odborné činnosti patrí pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť. Medzi obslužné činnosti patrí ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Ďalšia činnosť zahŕňa osobné vybavenie, úschovu cenných vecí, zabezpečenie záujmovej činnosti.

Podmienky prijatia do zariadenia:
Podmienkou prijatia do zariadenia je podať si písomnú žiadosť (aj s prílohami) o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. (na Mestský úrad v Trnave, Referát starostlivosti o dôchodcov, Trhová ul. č.3, tel. č. 033/32 36 167).

Prílohou k tejto žiadosti je aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
Ak ho klient nemá, písomne požiada (MsÚ v Trnave, Odbor sociálny, Trhová ul. č. 3) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov. Až po obdržaní právoplatného rozhodnutia o posúdení odkázanosti na sociálnu službu môže klient podať písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Čo si priniesť so sebou pri nástupe do zariadenia?

• Potvrdenie od obvodného lekára, že zdravotné dôvody (najmä infekčné ochorenia) Vám nebránia nastúpiť do zariadenia kolektívneho spolunažívania – do Zariadenia pre seniorov v Trnave
• Potvrdenie o zaočkovaní proti chrípke (týka sa klientov, ktorí nastupujú do zariadenia od októbra do začiatku mája aktuálneho roka)

• Negatívny výsledok ag. testu.
• Potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní resp. nepoberaní dávky v hmotnej núdzi za aktuálny rok
• Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch
• Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet zariadenia formou hromadného poukazu (nepovinné – záleží na rozhodnutí klienta o spôsobe platenia úhrady za sociálnu službu)
• Občiansky preukaz
• Preukaz poistenca (zdravotná poisťovňa)
• Zdravotná dokumentácia (v prípade, že máte záujem prihlásiť sa k lekárovi v našom obvode)
• Rozhodnutie, prípadne aktuálne potvrdenie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne
• Hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytovanú sociálnu službu
• Veci osobnej potreby
• Hygienické potreby
• Ošatenie, obuv
• Súpis vecí ošatenia
• Ak je Váš dôchodok doručovaný prostredníctvom pošty, nahláste si zmenu adresy (Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej č. 5, 917 01 Trnava)

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

odpovede na mnohé Vaše otázky ohľadom poskytovania starostlivosti v našom zariadení nájdete aj na tomto odkaze: Najčastejšie otázky

V prípade prinesenia elektrospotrebičov (napr. rýchlovarné kanvice, nabíjačka na mobil, TV prijímač, rádio) sú povinní klienti platiť za revíziu jedného spotrebiča 4,- eurá, pričom revízia je platná 1 rok.

Fakturačné údaje:

Zariadenie pre seniorov v Trnave

T. Vansovej 2914/5

917 01 Trnava

IČO: 00611972

IČDPH: SK2021180975

Číslo účtu: SK50 5600 0000 0011 1234 3002 – Prima banka a.s.