Voľné pracovné miesta

30.05.2023

Zariadenie pre seniorov v Trnave vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na pracovnú pozíciu

Vedúci/a technicko-hospodárskeho úseku

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa
 • prax v technickom odbore min. 5 rokov
 • prax na riadiacej pozícii min. 3 rokov

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť oblasti BOZP a PO, zabezpečovanie školení
 • znalosť MS OFFICE – pokročilý
 • poskytovanie podpory používateľom PC na úrovni HELPDESK
 • spravovanie WEB portálu
 • znalosti z oblasti verejného obstarávania
 • zabezpečovanie prevádzky budovy
 • znalosti z oblasti revízií a kontrol technických zariadení
 • manažérske, organizačné a komunikačné zručnosti
 • zodpovednosť za riadenie zamestnancov na úseku
 • schopnosť samostatne sa rozhodovať
 • spoľahlivosť, asertivita, flexibilnosť
 • bezúhonnosť
 • znalosť AJ výhodou
 • vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič

Zoznam požadovaných dokladov:

 • VŠ diplom
 • Prehľad o doterajšej praxi
 • Životopis
 • Motivačný list
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Získané certifikáty + osvedčenia
 • Preukaz totožnosti
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky podľa rokov praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Po prvom mesiaci osobný príplatok, 13. a 14. plat, 5 dní dodatkovej dovolenky. Brutto: 1.300 €

Originály potrebných dokladov je potrebné predložiť pred začiatkom výberového konania.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, spolu s kópiami požadovaných dokladov, zašlite poštou, e-mailom, alebo doručte osobne do: 16.06.2023

 na adresu: Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava, e-mailovú adresu: anna.hudekova@zps.trnava.sk.

Zn. Výberové konanie VEDÚCI/A TH

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, e-mailom, prípadne osobne v ZpS v Trnave.

 

 

19.01.2023

Zariadenie pre seniorov v Trnave vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na pracovnú pozíciu:
Vedúci/a technicko-hospodárskeho úseku
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
• VŠ vzdelanie II. stupňa
• prax v technickom odbore min. 5 rokov
• prax na riadiacej pozícii min. 5 rokov
• prax vo verejnej správe min. 3 roky
 
Iné kritériá a požiadavky:
• znalosť oblasti BOZP a PO, zabezpečovanie školení
• znalosť MS OFFICE – pokročilý
• poskytovanie podpory používateľom PC na úrovni HELPDESK
• spravovanie WEB portálu
• znalosti z oblasti verejného obstarávania
• zabezpečovanie prevádzky budovy
• znalosti z oblasti revízií a kontrol technických zariadení
• manažérske, organizačné a komunikačné zručnosti
• zodpovednosť za riadenie zamestnancov na úseku
• schopnosť samostatne sa rozhodovať
• spoľahlivosť, asertivita, flexibilnosť
• bezúhonnosť
• znalosť AJ výhodou
• vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič
 
Zoznam požadovaných dokladov:
• VŠ diplom
• Prehľad o doterajšej praxi
• Životopis
• Motivačný list
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Získané certifikáty + osvedčenia
• Preukaz totožnosti
• Súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky podľa rokov praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Po prvom mesiaci osobný príplatok, 13. a 14. plat, 5 dní dodatkovej dovolenky. Brutto: 1.300 €

 
Originály potrebných dokladov je potrebné predložiť pred začiatkom výberového konania.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania, spolu s kópiami požadovaných dokladov, zašlite poštou, e-mailom, alebo doručte osobne do: 03.02.2023 na adresu:
Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava, e-mailovú adresu: anna.hudekova@zps.trnava.sk.
Zn. Výberové konanie VEDÚCI/A TH
Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, e-mailom, prípadne osobne v ZpS v Trnave.
 
 

19.01.2023

Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej č. 5 , 917 01 Trnava, ponúka voľnú pracovnú pozíciu:
Voľná pracovná pozícia opatrovateľ
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
– Rekvalifikačný kurz v odbore opatrovateľstvo:
– bez požiadavky praxe
Náplň práce:
Opatrovateľ zabezpečuje:
– Poskytovanie nepretržitej starostlivosti chorým, bezvládnym a imobilným klientom,
– Napomáhanie pri uspokojovaní ich základných životných potrieb,
– Tepelné upravovanie a servírovanie stravy a nápojov, kŕmenie klientov,
– Pomoc pri obliekaní/vyzliekaní a vykonávaní osobnej hygieny.
Iné kritériá a požiadavky:
– empatický, ľudský prístup k prijímateľom v seniorskom veku,
– flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, schopnosť byť tímový hráč,
– trpezlivosť, komunikatívnosť,
– bezúhonnosť
Zamestnanecké výhody, benefity
– práca v stabilnej organizácii pri zmysluplnej činnosti,
– možnosť realizácie vlastných nápadov pri práci s prijímateľmi,
– pravidelné vzdelávanie, účasť na supervíziách.
 
Ponúkaný plat: v zmysle Zákona č. 553/2003, Z.z. – min. 780 Euro + motivujúci osobný príplatok, 13. a 14.plat
 
Vybraných uchádzačov o pracovnú pozíciu, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, budeme kontaktovať po obdržaní potrebných dokladov:
– Osvedčenie o absolvovaní opatrovateľského kurzu
– životopis
– súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Doklady môžete zasielať poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava, e-mailom na: anna.hudekova@zps.trnava.sk, alebo doručiť osobne na adresu.

 

19.01.2023

Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej č. 5 , 917 01 Trnava, ponúka voľné pracovnú pozíciu:
Voľnú pracovnú pozíciu zdravotnícky asistent – zdravotná sestra
 
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
– Stredná zdravotnícka škola
– bez požiadavky praxe
Náplň práce:
Zdravotnícky asistent – zdravotná sestra
Zabezpečuje:
– Poskytovanie základnej ošetrovateľskej starostlivosti,
– Podávanie a aplikovanie liekov, obkladov, zábalov, klystírov, teplých a studených procedúr, pod.
– Podávanie pokrmov a nápojov pacientom, sledovanie stavu ich telesných tekutín.
– Meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií pacientov.
– Vymieňanie použitej a znečistenej posteľnej bielizne.
– Pracovanie s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.
– Zaznamenávanie realizovaných výkonov do dokumentácie.
 
Iné kritériá a požiadavky:
– empatický, ľudský prístup k prijímateľom v seniorskom veku,
– flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, schopnosť byť tímový hráč,
– trpezlivosť, komunikatívnosť,
– bezúhonnosť
Zamestnanecké výhody, benefity
– práca v stabilnej organizácii pri zmysluplnej činnosti,
– možnosť realizácie vlastných nápadov pri práci s prijímateľmi,
– pravidelné vzdelávanie, účasť na supervíziách.
 
Ponúkaný plat: v zmysle Zákona č. 553/2003, Z.z. – min. 800 Euro + motivujúci osobný príplatok, 13. a 14.plat
 
Vybraných uchádzačov o pracovnú pozíciu, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, budeme kontaktovať po obdržaní potrebných dokladov:
– Maturitné vysvedčenie
– Certifikáty
– životopis
– súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Doklady môžete zasielať poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava, e-mailom na: anna.hudekova@zps.trnava.sk, alebo doručiť osobne na adresu.

 

05.01.2023

Zariadenie pre seniorov v Trnave obsadzuje voľné pracovné miesto  na pozíciu:

sociálny pracovník

Pracovný pomer na dobu určitú, zastupovanie počas materskej dovolenky.
Podmienkou je dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, v odbore sociálna práca, resp. riadenie a organizácia sociálnych služieb.
Ponúkaná mzda: brutto: 850 €.
Žiadosti posielajte na adresu ZpS:
Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava
V prípade záujmu o osobný pohovor, kontaktujte personalistku ZpS Mgr. Annu Hudekovú, na tel. čísle: 033/32 36 715.

 

06.06.2022

                                     Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava                                Vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca

vedúci sociálneho úseku

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – sociálna práca – preferujeme manažment a riadenie v sociálnych službách
 2. prax v sociálnej oblasti a manažmente najmenej 1 rok na pracovnej pozícii sociálny pracovník

Iné kritériá a požiadavky:

 1. organizačné a komunikačné schopnosti
 2. zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 3. certifikát „manažér kvality v sociálnych službách“
 4. práca v CYGNUSE
 5. schopnosť samostatne rozhodovať
 6. spoľahlivosť, asertivita
 7. práca s PC, WORD, EXCEL, INTERNET
 8. bezúhonnosť
 9. vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:

 • VŠ diplom
 • prehľad o doterajšej praxi
 • životopis
 • výpis z registra trestov
 • získané certifikáty + osvedčenia
 • preukaz totožnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Originály potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania.                                                     

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s kópiami požadovaných dokladov zašlite poštou alebo doručte osobne do  26.6.2022 na adresu:       

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava zn. Výberové konanie SÚ

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, prípadne osobne v Zariadení  pre seniorov v Trnave na personálne oddelenie. Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.

Odmeňovanie podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  doplnení niektorých predpisov. Platové podmienky podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od  914 – 1096,50 €

 

14.02.2022                                                                                                                                                                                                                  Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava                                 Vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca:

vedúci zdravotníckeho úseku

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 1. stredná zdravotná škola – všeobecná zdravotná sestra
 2. prax v zdravotníckom odbore najmenej 20 rokov na pracovnej pozícii zdravotná sestra

Iné kritériá a požiadavky:

 1. manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 2. zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona,  zákon  č.  552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme .
 3. schopnosť samostatne rozhodovať
 4. spoľahlivosť, asertivita
 5. práca s PC, WORD, EXCEL, INTERNET
 6. bezúhonnosť

Platové podmienky podľa rokov praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Po prvom mesiaci osobný príplatok, 13. a 14. plat, 5 dní dodatkovej dovolenky. Brutto: 1.300 €

Zoznam požadovaných dokladov:

 • maturitné vysvedčenie
 • prehľad o doterajšej praxi
 • životopis
 • výpis z registra trestov
 • získané certifikáty + osvedčenia
 • preukaz totožnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Originály potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania.                                                     

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s kópiami požadovaných dokladov zašlite poštou alebo doručte osobne do  7.3.2022. na adresu:                                                                                                                           Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava zn. Výberové konanie OÚ                                 Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, prípadne osobne v Zariadení  pre seniorov v Trnave na personálne oddelenie.                                                                                                                                                                           Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.

 

18.11.2021                                                                                                                                                              Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava                                                                      Vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca                                vedúci stravovacej prevádzky

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 1. vysokoškolské vzdelanie v odbore výživa ľudí
 2. prax v odbore najmenej 3 rokov na riadiacej funkcii

Iné kritériá a požiadavky:

 1. skúsenosti s normovaním
 2. tvorba jedálnych lístkov
 3. znalosti z oblasti rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií
 4. manažérske, organizační a komunikačné schopnosti
 5. schopnosť samostatne rozhodovať
 6. spoľahlivosť, asertivita
 7. práca s PC, WORD, EXCEL, INTERNET
 8. bezúhonnosť
 9. vodičský preukaz skupiny B
 10. prax v riadení kolektívu výhodou´
 11. ovládanie zásad HACCP

Zoznam požadovaných dokladov:

 • diplom o dosiahnutom vzdelaní
 • prehľad o doterajšej praxi
 • životopis
 • výpis z registra trestov
 • získané certifikáty + osvedčenia
 • preukaz totožnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Originály potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s kópiami požadovaných dokladov zašlite poštou alebo doručte osobne do 13.12.2021 na adresu:                                                                                                                            Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava zn. Výberové konanie SP                            Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, prípadne osobne v Zariadení  pre seniorov v Trnave. Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.

 
21.10.2021
Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava, 
 
príjme do pracovného pomeru zdravotné sestry, zdravotníckych asistentov, opatrovateľov, pomocný zdravotnícky personál.
Požiadavky:
– možnosť pracovať na 12 hodinový, 7,5 hodinový pracovný úväzok, čiastočný úväzok
– možnosť pracovať ako jednozmenne, tak dvojzmenne
– požadované je stredné zdravotnícke vzdelanie, v prípade opatrovateľov je potrebný absolvovaný rekvalifikačný kurz opatrovania
– prax nie je nutná
 
Zároveň prijmeme do pracovného pomeru kuchárov.
Požiadavky:
– kuchár vyučený v danom odbore
– prax min. 3 roky
– pracuje sa krátky/dlhý týždeň
 
Záujemcom o pracovné pozície ponúkame motivujúce pracovné podmienky, odmeny, 13. a 14. plat, či príjemný pracovný kolektív.
V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku zariadenia, Mgr. Annu Menkynovú, tel: 0918 484 560, email: anna.menkynova@dd.trnava.sk
 

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnave

Vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca: vedúci stravovacej prevádzky

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 1.  stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore spoločné stravovanie
 2.   prax v odbore najmenej 3 rokov na riadiacej funkcii

Iné kritériá a požiadavky:

 •  skúsenosti s normovaním
 •  tvorba jedálnych lístkov
 •  znalosti z oblasti rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií
 •  manažérske, organizační a komunikačné schopnosti
 •  schopnosť samostatne rozhodovať
 •  spoľahlivosť, asertivita
 •  práca s PC, WORD, EXCEL, INTERNET
 •  bezúhonnosť
 •  vodičský preukaz skupiny B
 •  vzdelanie v odbore diétna sestra výhodou
 •  prax v riadení kolektívu výhodou
 •  ovládanie zásad HACCP

Zoznam požadovaných dokladov:

 •  maturitné vysvedčenie
 •  prehľad o doterajšej praxi
 •  životopis
 •  výpis z registra trestov
 •  získané certifikáty + osvedčenia
 •  preukaz totožnosti
 •  súhlas so spracovaním osobných údajov

Originály potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s kópiami požadovaných dokladov zašlite poštou alebo doručte osobne do 30.6.2021 na adresu:

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 907 01 Trnava zn. Výberové konanie SP

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, prípadne osobne v Zariadení  pre seniorov v Trnave. Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.

 

 

Zariadenie pre seniorov príjme do pracovného pomeru vyučených kuchárov a kuchárky,  opatrovateľov a zdravotníckych asistentov. Bližšie informácie na telefónnych číslach 033/3236711 a 033/3236714

Komentáre sú uzavreté.