Voľné pracovné miesta

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnave

Vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca: vedúci stravovacej prevádzky

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 1.  stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore spoločné stravovanie
 2.   prax v odbore najmenej 3 rokov na riadiacej funkcii

Iné kritériá a požiadavky:

 •  skúsenosti s normovaním
 •  tvorba jedálnych lístkov
 •  znalosti z oblasti rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií
 •  manažérske, organizační a komunikačné schopnosti
 •  schopnosť samostatne rozhodovať
 •  spoľahlivosť, asertivita
 •  práca s PC, WORD, EXCEL, INTERNET
 •  bezúhonnosť
 •  vodičský preukaz skupiny B
 •  vzdelanie v odbore diétna sestra výhodou
 •  prax v riadení kolektívu výhodou
 •  ovládanie zásad HACCP

Zoznam požadovaných dokladov:

 •  maturitné vysvedčenie
 •  prehľad o doterajšej praxi
 •  životopis
 •  výpis z registra trestov
 •  získané certifikáty + osvedčenia
 •  preukaz totožnosti
 •  súhlas so spracovaním osobných údajov

Originály potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s kópiami požadovaných dokladov zašlite poštou alebo doručte osobne do 30.6.2021 na adresu:

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 907 01 Trnava zn. Výberové konanie SP

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, prípadne osobne v Zariadení  pre seniorov v Trnave.

Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.

 

 

Zariadenie pre seniorov príjme do pracovného pomeru vyučených kuchárov a kuchárky,  opatrovateľov a zdravotníckych asistentov. Bližšie informácie na telefónnych číslach 033/3236711 a 033/3236714

Komentáre sú uzavreté.