Voľné pracovné miesta

06.06.2022

                                     Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava                                Vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca

vedúci sociálneho úseku

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – sociálna práca – preferujeme manažment a riadenie v sociálnych službách
 2. prax v sociálnej oblasti a manažmente najmenej 1 rok na pracovnej pozícii sociálny pracovník

Iné kritériá a požiadavky:

 1. organizačné a komunikačné schopnosti
 2. zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 3. certifikát „manažér kvality v sociálnych službách“
 4. práca v CYGNUSE
 5. schopnosť samostatne rozhodovať
 6. spoľahlivosť, asertivita
 7. práca s PC, WORD, EXCEL, INTERNET
 8. bezúhonnosť
 9. vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:

 • VŠ diplom
 • prehľad o doterajšej praxi
 • životopis
 • výpis z registra trestov
 • získané certifikáty + osvedčenia
 • preukaz totožnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Originály potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania.                                                     

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s kópiami požadovaných dokladov zašlite poštou alebo doručte osobne do  26.6.2022 na adresu:       

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava zn. Výberové konanie SÚ

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, prípadne osobne v Zariadení  pre seniorov v Trnave na personálne oddelenie. Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.

Odmeňovanie podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  doplnení niektorých predpisov. Platové podmienky podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od  914 – 1096,50 €

 

14.02.2022                                                                                                                                                                                                                  Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava                                 Vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca:

vedúci zdravotníckeho úseku

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 1. stredná zdravotná škola – všeobecná zdravotná sestra
 2. prax v zdravotníckom odbore najmenej 20 rokov na pracovnej pozícii zdravotná sestra

Iné kritériá a požiadavky:

 1. manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 2. zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona,  zákon  č.  552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme .
 3. schopnosť samostatne rozhodovať
 4. spoľahlivosť, asertivita
 5. práca s PC, WORD, EXCEL, INTERNET
 6. bezúhonnosť

Platové podmienky podľa rokov praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Po prvom mesiaci osobný príplatok, 13. a 14. plat, 5 dní dodatkovej dovolenky. Brutto: 1.300 €

Zoznam požadovaných dokladov:

 • maturitné vysvedčenie
 • prehľad o doterajšej praxi
 • životopis
 • výpis z registra trestov
 • získané certifikáty + osvedčenia
 • preukaz totožnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Originály potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania.                                                     

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s kópiami požadovaných dokladov zašlite poštou alebo doručte osobne do  7.3.2022. na adresu:                                                                                                                           Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava zn. Výberové konanie OÚ                                 Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, prípadne osobne v Zariadení  pre seniorov v Trnave na personálne oddelenie.                                                                                                                                                                           Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.

 

18.11.2021                                                                                                                                                              Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava                                                                      Vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca                                vedúci stravovacej prevádzky

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 1. vysokoškolské vzdelanie v odbore výživa ľudí
 2. prax v odbore najmenej 3 rokov na riadiacej funkcii

Iné kritériá a požiadavky:

 1. skúsenosti s normovaním
 2. tvorba jedálnych lístkov
 3. znalosti z oblasti rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií
 4. manažérske, organizační a komunikačné schopnosti
 5. schopnosť samostatne rozhodovať
 6. spoľahlivosť, asertivita
 7. práca s PC, WORD, EXCEL, INTERNET
 8. bezúhonnosť
 9. vodičský preukaz skupiny B
 10. prax v riadení kolektívu výhodou´
 11. ovládanie zásad HACCP

Zoznam požadovaných dokladov:

 • diplom o dosiahnutom vzdelaní
 • prehľad o doterajšej praxi
 • životopis
 • výpis z registra trestov
 • získané certifikáty + osvedčenia
 • preukaz totožnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Originály potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s kópiami požadovaných dokladov zašlite poštou alebo doručte osobne do 13.12.2021 na adresu:                                                                                                                            Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava zn. Výberové konanie SP                            Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, prípadne osobne v Zariadení  pre seniorov v Trnave. Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.

 
21.10.2021
Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava, 
 
príjme do pracovného pomeru zdravotné sestry, zdravotníckych asistentov, opatrovateľov, pomocný zdravotnícky personál.
Požiadavky:
– možnosť pracovať na 12 hodinový, 7,5 hodinový pracovný úväzok, čiastočný úväzok
– možnosť pracovať ako jednozmenne, tak dvojzmenne
– požadované je stredné zdravotnícke vzdelanie, v prípade opatrovateľov je potrebný absolvovaný rekvalifikačný kurz opatrovania
– prax nie je nutná
 
Zároveň prijmeme do pracovného pomeru kuchárov.
Požiadavky:
– kuchár vyučený v danom odbore
– prax min. 3 roky
– pracuje sa krátky/dlhý týždeň
 
Záujemcom o pracovné pozície ponúkame motivujúce pracovné podmienky, odmeny, 13. a 14. plat, či príjemný pracovný kolektív.
V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku zariadenia, Mgr. Annu Menkynovú, tel: 0918 484 560, email: anna.menkynova@dd.trnava.sk
 

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnave

Vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca: vedúci stravovacej prevádzky

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 1.  stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore spoločné stravovanie
 2.   prax v odbore najmenej 3 rokov na riadiacej funkcii

Iné kritériá a požiadavky:

 •  skúsenosti s normovaním
 •  tvorba jedálnych lístkov
 •  znalosti z oblasti rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií
 •  manažérske, organizační a komunikačné schopnosti
 •  schopnosť samostatne rozhodovať
 •  spoľahlivosť, asertivita
 •  práca s PC, WORD, EXCEL, INTERNET
 •  bezúhonnosť
 •  vodičský preukaz skupiny B
 •  vzdelanie v odbore diétna sestra výhodou
 •  prax v riadení kolektívu výhodou
 •  ovládanie zásad HACCP

Zoznam požadovaných dokladov:

 •  maturitné vysvedčenie
 •  prehľad o doterajšej praxi
 •  životopis
 •  výpis z registra trestov
 •  získané certifikáty + osvedčenia
 •  preukaz totožnosti
 •  súhlas so spracovaním osobných údajov

Originály potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s kópiami požadovaných dokladov zašlite poštou alebo doručte osobne do 30.6.2021 na adresu:

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 907 01 Trnava zn. Výberové konanie SP

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, prípadne osobne v Zariadení  pre seniorov v Trnave. Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.

 

 

Zariadenie pre seniorov príjme do pracovného pomeru vyučených kuchárov a kuchárky,  opatrovateľov a zdravotníckych asistentov. Bližšie informácie na telefónnych číslach 033/3236711 a 033/3236714

Komentáre sú uzavreté.