22.01.2024

Ponuka pracovného miesta: kuchár/ kuchárka

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

 • Stredoškolské bez maturity – výučný list v odbore kuchár
 • Stredoškolské s maturitou

Pracovná činnosť: Príprava a výdaj bežných jedál podľa jedálneho lístka vypracovaného asistentom výživy

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • prax na pozícii kuchár
 • zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve
 • odborná spôsobilosť na prácu s potravinami
 • dodržiavanie štandardov kvality
 • samostatnosť, komunikatívnosť, schopnosť pracovať v tíme
 • práca na zmeny v čase od 6:00 do 18:00

K žiadosti o pracovné miesto doložte:

 • štruktúrovaný životopis;
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce

odbornú vzdelanosť (získané certifikáty alebo osvedčenia);

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na e-mailovú adresu

sylvia.rosinova@zps.trnava.sk, alebo poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov v Trnave, T.

Vansovej 5, 917 01 Trnava

Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu: dohodou.

Pracovný pomer : doba určitá na 1 rok s možnosťou predĺženia

Platové zaradenie: min.: 819,- eur, + pohyblivá zložka mzdy ( osobný príplatok )a ďalšie

platové dojednania v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností, v zmysle

Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Tel. kontakt : 033/3236715 personálny úsek

033/3236723 vedúci stravovacieho úseku

30.05.2023

Zariadenie pre seniorov v Trnave vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na pracovnú pozíciu

Vedúci/a technicko-hospodárskeho úseku

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa
 • prax v technickom odbore min. 5 rokov
 • prax na riadiacej pozícii min. 3 rokov

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť oblasti BOZP a PO, zabezpečovanie školení
 • znalosť MS OFFICE – pokročilý
 • poskytovanie podpory používateľom PC na úrovni HELPDESK
 • spravovanie WEB portálu
 • znalosti z oblasti verejného obstarávania
 • zabezpečovanie prevádzky budovy
 • znalosti z oblasti revízií a kontrol technických zariadení
 • manažérske, organizačné a komunikačné zručnosti
 • zodpovednosť za riadenie zamestnancov na úseku
 • schopnosť samostatne sa rozhodovať
 • spoľahlivosť, asertivita, flexibilnosť
 • bezúhonnosť
 • znalosť AJ výhodou
 • vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič

Zoznam požadovaných dokladov:

 • VŠ diplom
 • Prehľad o doterajšej praxi
 • Životopis
 • Motivačný list
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Získané certifikáty + osvedčenia
 • Preukaz totožnosti
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky podľa rokov praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Po prvom mesiaci osobný príplatok, 13. a 14. plat, 5 dní dodatkovej dovolenky. Brutto: 1.300 €

Originály potrebných dokladov je potrebné predložiť pred začiatkom výberového konania.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, spolu s kópiami požadovaných dokladov, zašlite poštou, e-mailom, alebo doručte osobne do: 16.06.2023

na adresu: Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava, e-mailovú adresu: anna.hudekova@zps.trnava.sk.

Zn. Výberové konanie VEDÚCI/A TH

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, e-mailom, prípadne osobne v ZpS v Trnave.

19.01.2023

Zariadenie pre seniorov v Trnave vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na pracovnú pozíciu:
Vedúci/a technicko-hospodárskeho úseku
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
• VŠ vzdelanie II. stupňa
• prax v technickom odbore min. 5 rokov
• prax na riadiacej pozícii min. 5 rokov
• prax vo verejnej správe min. 3 roky
Iné kritériá a požiadavky:
• znalosť oblasti BOZP a PO, zabezpečovanie školení
• znalosť MS OFFICE – pokročilý
• poskytovanie podpory používateľom PC na úrovni HELPDESK
• spravovanie WEB portálu
• znalosti z oblasti verejného obstarávania
• zabezpečovanie prevádzky budovy
• znalosti z oblasti revízií a kontrol technických zariadení
• manažérske, organizačné a komunikačné zručnosti
• zodpovednosť za riadenie zamestnancov na úseku
• schopnosť samostatne sa rozhodovať
• spoľahlivosť, asertivita, flexibilnosť
• bezúhonnosť
• znalosť AJ výhodou
• vodičský preukaz skupiny B, aktívny vodič
Zoznam požadovaných dokladov:
• VŠ diplom
• Prehľad o doterajšej praxi
• Životopis
• Motivačný list
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• Získané certifikáty + osvedčenia
• Preukaz totožnosti
• Súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky podľa rokov praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Po prvom mesiaci osobný príplatok, 13. a 14. plat, 5 dní dodatkovej dovolenky. Brutto: 1.300 €

Originály potrebných dokladov je potrebné predložiť pred začiatkom výberového konania.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania, spolu s kópiami požadovaných dokladov, zašlite poštou, e-mailom, alebo doručte osobne do: 03.02.2023 na adresu:
Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava, e-mailovú adresu: anna.hudekova@zps.trnava.sk.
Zn. Výberové konanie VEDÚCI/A TH
Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, e-mailom, prípadne osobne v ZpS v Trnave.

19.01.2023

Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej č. 5 , 917 01 Trnava, ponúka voľnú pracovnú pozíciu:
Voľná pracovná pozícia opatrovateľ
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
– Rekvalifikačný kurz v odbore opatrovateľstvo:
– bez požiadavky praxe
Náplň práce:
Opatrovateľ zabezpečuje:
– Poskytovanie nepretržitej starostlivosti chorým, bezvládnym a imobilným klientom,
– Napomáhanie pri uspokojovaní ich základných životných potrieb,
– Tepelné upravovanie a servírovanie stravy a nápojov, kŕmenie klientov,
– Pomoc pri obliekaní/vyzliekaní a vykonávaní osobnej hygieny.
Iné kritériá a požiadavky:
– empatický, ľudský prístup k prijímateľom v seniorskom veku,
– flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, schopnosť byť tímový hráč,
– trpezlivosť, komunikatívnosť,
– bezúhonnosť
Zamestnanecké výhody, benefity
– práca v stabilnej organizácii pri zmysluplnej činnosti,
– možnosť realizácie vlastných nápadov pri práci s prijímateľmi,
– pravidelné vzdelávanie, účasť na supervíziách.
Ponúkaný plat: v zmysle Zákona č. 553/2003, Z.z. – min. 780 Euro + motivujúci osobný príplatok, 13. a 14.plat
Vybraných uchádzačov o pracovnú pozíciu, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, budeme kontaktovať po obdržaní potrebných dokladov:
– Osvedčenie o absolvovaní opatrovateľského kurzu
– životopis
– súhlas so spracovaním osobných údajov
Doklady môžete zasielať poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava, e-mailom na: anna.hudekova@zps.trnava.sk, alebo doručiť osobne na adresu.

19.01.2023

Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej č. 5 , 917 01 Trnava, ponúka voľné pracovnú pozíciu:
Voľnú pracovnú pozíciu zdravotnícky asistent – zdravotná sestra
Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
– Stredná zdravotnícka škola
– bez požiadavky praxe
Náplň práce:
Zdravotnícky asistent – zdravotná sestra
Zabezpečuje:
– Poskytovanie základnej ošetrovateľskej starostlivosti,
– Podávanie a aplikovanie liekov, obkladov, zábalov, klystírov, teplých a studených procedúr, pod.
– Podávanie pokrmov a nápojov pacientom, sledovanie stavu ich telesných tekutín.
– Meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií pacientov.
– Vymieňanie použitej a znečistenej posteľnej bielizne.
– Pracovanie s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.
– Zaznamenávanie realizovaných výkonov do dokumentácie.
Iné kritériá a požiadavky:
– empatický, ľudský prístup k prijímateľom v seniorskom veku,
– flexibilita, spoľahlivosť, asertivita, schopnosť byť tímový hráč,
– trpezlivosť, komunikatívnosť,
– bezúhonnosť
Zamestnanecké výhody, benefity
– práca v stabilnej organizácii pri zmysluplnej činnosti,
– možnosť realizácie vlastných nápadov pri práci s prijímateľmi,
– pravidelné vzdelávanie, účasť na supervíziách.
Ponúkaný plat: v zmysle Zákona č. 553/2003, Z.z. – min. 800 Euro + motivujúci osobný príplatok, 13. a 14.plat
Vybraných uchádzačov o pracovnú pozíciu, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, budeme kontaktovať po obdržaní potrebných dokladov:
– Maturitné vysvedčenie
– Certifikáty
– životopis
– súhlas so spracovaním osobných údajov
Doklady môžete zasielať poštou na adresu: Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava, e-mailom na: anna.hudekova@zps.trnava.sk, alebo doručiť osobne na adresu.


06.06.2022

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava Vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca

vedúci sociálneho úseku

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – sociálna práca – preferujeme manažment a riadenie v sociálnych službách
 2. prax v sociálnej oblasti a manažmente najmenej 1 rok na pracovnej pozícii sociálny pracovník

Iné kritériá a požiadavky:

 1. organizačné a komunikačné schopnosti
 2. zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 3. certifikát „manažér kvality v sociálnych službách“
 4. práca v CYGNUSE
 5. schopnosť samostatne rozhodovať
 6. spoľahlivosť, asertivita
 7. práca s PC, WORD, EXCEL, INTERNET
 8. bezúhonnosť
 9. vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:

 • VŠ diplom
 • prehľad o doterajšej praxi
 • životopis
 • výpis z registra trestov
 • získané certifikáty + osvedčenia
 • preukaz totožnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Originály potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s kópiami požadovaných dokladov zašlite poštou alebo doručte osobne do 26.6.2022 na adresu:

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava zn. Výberové konanie SÚ

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, prípadne osobne v Zariadení pre seniorov v Trnave na personálne oddelenie. Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.

Odmeňovanie podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Platové podmienky podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 914 – 1096,50 €

14.02.2022 Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava Vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca:

vedúci zdravotníckeho úseku

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 1. stredná zdravotná škola – všeobecná zdravotná sestra
 2. prax v zdravotníckom odbore najmenej 20 rokov na pracovnej pozícii zdravotná sestra

Iné kritériá a požiadavky:

 1. manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 2. zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona, zákon č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme .
 3. schopnosť samostatne rozhodovať
 4. spoľahlivosť, asertivita
 5. práca s PC, WORD, EXCEL, INTERNET
 6. bezúhonnosť

Platové podmienky podľa rokov praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Po prvom mesiaci osobný príplatok, 13. a 14. plat, 5 dní dodatkovej dovolenky. Brutto: 1.300 €

Zoznam požadovaných dokladov:

 • maturitné vysvedčenie
 • prehľad o doterajšej praxi
 • životopis
 • výpis z registra trestov
 • získané certifikáty + osvedčenia
 • preukaz totožnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Originály potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s kópiami požadovaných dokladov zašlite poštou alebo doručte osobne do 7.3.2022. na adresu: Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava zn. Výberové konanie OÚ Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, prípadne osobne v Zariadení pre seniorov v Trnave na personálne oddelenie. Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.

18.11.2021 Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava Vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca vedúci stravovacej prevádzky

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 1. vysokoškolské vzdelanie v odbore výživa ľudí
 2. prax v odbore najmenej 3 rokov na riadiacej funkcii

Iné kritériá a požiadavky:

 1. skúsenosti s normovaním
 2. tvorba jedálnych lístkov
 3. znalosti z oblasti rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií
 4. manažérske, organizační a komunikačné schopnosti
 5. schopnosť samostatne rozhodovať
 6. spoľahlivosť, asertivita
 7. práca s PC, WORD, EXCEL, INTERNET
 8. bezúhonnosť
 9. vodičský preukaz skupiny B
 10. prax v riadení kolektívu výhodou´
 11. ovládanie zásad HACCP

Zoznam požadovaných dokladov:

 • diplom o dosiahnutom vzdelaní
 • prehľad o doterajšej praxi
 • životopis
 • výpis z registra trestov
 • získané certifikáty + osvedčenia
 • preukaz totožnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Originály potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s kópiami požadovaných dokladov zašlite poštou alebo doručte osobne do 13.12.2021 na adresu: Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava zn. Výberové konanie SP Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, prípadne osobne v Zariadení pre seniorov v Trnave. Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.

21.10.2021
Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnava,
príjme do pracovného pomeru zdravotné sestry, zdravotníckych asistentov, opatrovateľov, pomocný zdravotnícky personál.
Požiadavky:
– možnosť pracovať na 12 hodinový, 7,5 hodinový pracovný úväzok, čiastočný úväzok
– možnosť pracovať ako jednozmenne, tak dvojzmenne
– požadované je stredné zdravotnícke vzdelanie, v prípade opatrovateľov je potrebný absolvovaný rekvalifikačný kurz opatrovania
– prax nie je nutná
Zároveň prijmeme do pracovného pomeru kuchárov.
Požiadavky:
– kuchár vyučený v danom odbore
– prax min. 3 roky
– pracuje sa krátky/dlhý týždeň
Záujemcom o pracovné pozície ponúkame motivujúce pracovné podmienky, odmeny, 13. a 14. plat, či príjemný pracovný kolektív.
V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku zariadenia, Mgr. Annu Menkynovú, tel: 0918 484 560, email: anna.menkynova@dd.trnava.sk

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 917 01 Trnave

Vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta vedúceho zamestnanca: vedúci stravovacej prevádzky

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:

 1. stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore spoločné stravovanie
 2. prax v odbore najmenej 3 rokov na riadiacej funkcii

Iné kritériá a požiadavky:

 • skúsenosti s normovaním
 • tvorba jedálnych lístkov
 • znalosti z oblasti rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií
 • manažérske, organizační a komunikačné schopnosti
 • schopnosť samostatne rozhodovať
 • spoľahlivosť, asertivita
 • práca s PC, WORD, EXCEL, INTERNET
 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B
 • vzdelanie v odbore diétna sestra výhodou
 • prax v riadení kolektívu výhodou
 • ovládanie zásad HACCP

Zoznam požadovaných dokladov:

 • maturitné vysvedčenie
 • prehľad o doterajšej praxi
 • životopis
 • výpis z registra trestov
 • získané certifikáty + osvedčenia
 • preukaz totožnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Originály potrebných dokladov predložte pred začiatkom výberového konania.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s kópiami požadovaných dokladov zašlite poštou alebo doručte osobne do 30.6.2021 na adresu:

Zariadenie pre seniorov v Trnave, Terézie Vansovej 5, 907 01 Trnava zn. Výberové konanie SP

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte, prípadne osobne v Zariadení pre seniorov v Trnave. Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači spĺňajúci požadované kritériá najmenej sedem dní pred jeho konaním.

Zariadenie pre seniorov príjme do pracovného pomeru vyučených kuchárov a kuchárky, opatrovateľov a zdravotníckych asistentov. Bližšie informácie na telefónnych číslach 033/3236711 a 033/3236714