Odborné činnosti

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť

Obslužné činnosti

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Ďalšie činnosti

 • osobné vybavenie
 • úschova cenných vecí
 • zabezpečenie záujmovej činnosti

Naším cieľom je:

• zlepšiť kvalitu života seniorov
• zabezpečiť dôstojnú starobu, sociálnu spokojnosť, pokoj, pohodu a duševnú rovnováhu klientov v zariadení
• odstrániť pocit osamelosti klientov
• zmierniť a odstrániť sociálne vylúčenie a pomáhať riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu klientov
• poskytovať komplexnú sociálnu a opatrovateľskú starostlivosť pre seniorov
• zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb
• zabezpečovať permanentnú záujmovú činnosť, kde patria kultúrna, športová, vzdelávacia a duchovná starostlivosť podľa záujmov klientov.

Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní v 1-lôžkových, 2-lôžkových a 3-lôžkových izbách, celková kapacita zariadenia je 150 miest.