Prehľad poskytovaných služieb

Odborné činnosti

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • ošetrovateľská starostlivosť (je zabezpečovaná externými poskytovateľmi)

Obslužné činnosti

  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie
  • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Ďalšie činnosti

  • osobné vybavenie
  • úschova cenných vecí
  • zabezpečenie záujmovej činnosti

Naším cieľom je:

• zlepšiť kvalitu života seniorov
• zabezpečiť dôstojnú starobu, sociálnu spokojnosť, pokoj, pohodu a duševnú rovnováhu klientov v zariadení
• odstrániť pocit osamelosti klientov
• zmierniť a odstrániť sociálne vylúčenie a pomáhať riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu klientov
• poskytovať komplexnú sociálnu a opatrovateľskú starostlivosť pre seniorov
• zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb
• zabezpečovať permanentnú záujmovú činnosť, kde patria kultúrna, športová, vzdelávacia a duchovná starostlivosť podľa záujmov klientov.

Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní v 1-lôžkových, 2-lôžkových a 3-lôžkových izbách, celková kapacita zariadenia je 150 miest.

Komentáre sú uzavreté.