Podmienkou prijatia do zariadenia je podať si písomnú žiadosť (aj s prílohami) o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. (na Mestský úrad v Trnave, Referát starostlivosti o dôchodcov, Trhová ul. č.3, tel. č. 033/32 36 167).

Prílohou k tejto žiadosti je aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnuslužbu.
Ak ho klient nemá, písomne požiada (MsÚ v Trnave, Odbor sociálny, Trhová ul. č. 3) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov. Až po obdržaní právoplatného rozhodnutia o posúdení odkázanosti na sociálnu službu môže klient podať písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.