Pokyny pre žiadateľov

Postup pri poskytovaní sociálnych služieb

(1) Občan, ktorého miestom trvalého pobytu je mesto Trnava, si na Mestský úrad v Trnave – odbor sociálny podá písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len „žiadateľ“), ktorej súčasťou je i potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave.

(2) Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby mesto zabezpečí zdravotný posudok, ktorý vypracuje lekár na základe zmluvy s mestom. Pri vypracovávaní posudku lekár postupuje podľa § 49 zákona o sociálnych službách.

(3) Na účely posúdenia odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41 zákona o sociálnych službách, mesto vypracuje sociálny posudok. Pri jeho vypracovávaní postupuje podľa § 50 zákona o sociálnych službách.

(4) Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku mesto vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 zákona o sociálnych službách.

(5) Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu mesto v zmysle § 80 písmena c) zákona o sociálnych službách a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

(6) Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov v Trnave, na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu a v súlade s § 74 ods. 3 zákona o sociálnych službách a príkazu primátora č. 12/2009 podá si písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby mestu Trnava – na Mestský úrad v Trnave, Odbor sociálny.

(7) Po uvoľnení miesta v zariadení pre seniorov pracovná skupina (ktorú menuje primátor) vyberie žiadateľa a odporučí primátorovi mesta, aby zariadeniu pre seniorov vydal súhlas na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s vybraným žiadateľom.

 

Čo si priniesť so sebou pri nástupe do zariadenia?

 • Potvrdenie od obvodného lekára, že zdravotné dôvody (najmä infekčné ochorenia) Vám nebránia nastúpiť do zariadenia kolektívneho spolunažívania – do Zariadenia sociálnych služieb v Trnave
 • Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch
 • Občiansky preukaz
 • Preukaz poistenca (zdravotná poisťovňa)
 • Zdravotná dokumentácia (v prípade, že máte záujem prihlásiť sa lekárovi v našom obvode)
 • Rozhodnutie, prípadne potvrdenie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne
 • Hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytovanú sociálnu službu
 • Veci osobnej potreby
 • Hygienické potreby
 • Ošatenie, obuv
 • Ak je Váš dôchodok doručovaný prostredníctvom pošty, nahláste si zmenu adresy (Zariadenie pre seniorov v Trnave, T. Vansovej č. 5, Trnava)

Komentáre sú uzavreté.